Kwaliteit en patiëntveiligheid

Internationaal keurmerk voor kwaliteit en veiligheid

In 2016 behaalde Isala als vierde ziekenhuis in Nederland het JCI-keurmerk. JCI staat voor Joint Commision International. Het is hét internationale keurmerk voor kwaliteit en veiligheid. De medisch specialisten van het MSB-I leverden een belangrijke bijdrage aan het behalen van het keurmerk en blijven dit doen voor het behouden van het keurmerk. Tijdens de audit is de zorg in Isala getoetst op topklinische normen. Meer dan 1200 aspecten van de kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs werden getoetst.
Iedereen die werkzaam is binnen het MSB-I is doordrongen van het feit dat kwaliteit en veiligheid elke dag opnieuw onze uitgangspunten zijn. Alleen door elke dag opnieuw te verbeteren, innoveren we continu.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 • Iedereen binnen het MSB-I streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit binnen zijn of haar werkzaamheden;
 • Op kwaliteit doen wij geen enkele concessie;
 • Fouten worden gezien als iets om van te leren (niet als disfunctioneren); we nemen de tijd om fouten te evalueren;
 • Bij het herhaaldelijk niet voldoen aan de algemeen geldende kwaliteitsrichtlijnen worden passende maatregelen genomen door het bestuur.

Kritische prestatie indicatoren (KPI’s)
Wij registreren niet alleen, maar gebruiken KPI’s om continu te verbeteren

Elk jaar moet Isala de geleverde zorg binnen de ziekenhuisorganisatie verantwoorden door het aanleveren van indicatoren. Omdat Isala en het MSB-I hetzelfde belang hebben - het leveren van effectieve en efficiënte zorg binnen de ziekenhuisorganisatie – hebben wij samen afspraken gemaakt die dienen als stuurinstrument voor het te behalen resultaat op de langere termijn. Op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en registratie hebben we KPI’s opgesteld. Deze variabelen registreren wij niet alleen. We gebruiken ze ook voor het analyseren van de zorg die wij leveren en het opstellen van verbeterplannen. Zo draagt deze werkwijze bij aan het continu verbeteren van onze zorg; een belangrijk uitgangspunt van het JCI-keurmerk.

Samenwerken met de commissie Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit en veiligheid zijn de belangrijkste speerpunten binnen het leveren van goede zorg. Om deze speerpunten binnen Isala nog meer op de kaart te zetten, is in 2016 de Isala-brede commissie Kwaliteit & Veiligheid (commissie K&V) opgericht. Als MSB-I werken wij, als onderdeel van het stafbestuur van Isala, samen met de commissie K&V.

De taken van de commissie Kwaliteit & Veiligheid:

 • bijdragen aan de strategische doelstellingen van Isala;
 • deze doelstellingen verbinden met de dagelijkse praktijk op de werkvloer;
 • bewaken dat deze doelstellingen worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

De commissie K&V krijgt input vanuit de strategische documenten van het bestuursteam van Isala, maar ook rechtstreeks vanuit het ziekenhuis en vanuit de klankbordgroep kwaliteitsspecialisten. Ook landelijke ontwikkelingen in de zorg kunnen voor de commissie K&V aanleiding zijn om in actie te komen.

Zo werkt de commissie Kwaliteit & Veiligheid

In onderstaand organogram is de werkwijze van de commissie K&V te zien:

 • De inbreng vanuit het bestuursteam (BT) en het stafbestuur (waarin het bestuur van het MSB-I vertegenwoordigd is) komt terecht bij de commissie K&V.
 • De commissie K&V formuleert vervolgens prioriteiten op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 • Hieruit volgt een advies aan het BT voor de paragraaf Kwaliteit & Veiligheid in de doelstellingenbrief.
 • De doelstellingenbrief vertaalt zich in jaarplannen op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid per RVE.
 • Vanuit de RVE’s/vakgroepen volgt er een terugkoppeling aan de commissie K&V. De RVE’s worden ondersteund door het Centrum voor Verbeteren en Innoveren (CVI).

De samenstelling van de commissie K&V

De commissie Kwaliteit & Veiligheid bestaat uit vier specialisten (zowel beschouwend als snijdend), een lid van de raad van bestuur van Isala, de manager van het Centrum voor Verbeteren en Innoveren, de programmaleider van JCI, een vertegenwoordiger van het RVE-management, een vertegenwoordiger van de verpleging, een lid van de cliëntenraad en een communicatiemanager van Isala.

De commissie K&V heeft contact met de klankbordgroep van kwaliteitsspecialisten, de klachtenfunctionarissen, de themacommissies en de commissie informatiemanagement.

De verantwoordelijkheden van de commissie K&V

Naast het leveren van inbreng voor de doelstellingenbrief, adviseert de commissie K&V over kwaliteitsthema’s en ziekenhuisbrede verbeterprojecten, formuleert KPI’s (kritische prestatie indicatoren) en bewaakt patiëntbelangen.

Vijf themacommissies

De commissie K&V kent vijf themacommissies:

 • clinical review;
 • stuurgroep medicatieveiligheid;
 • commissie infectiepreventie;
 • audit- en tracersystemen;
 • professioneel functioneren.

Kwaliteitsbijeenkomsten van medisch specialisten

De commissie K&V organiseert ook kwaliteitsbijeenkomsten. Elke vakgroep binnen Isala heeft een vertegenwoordiger voor kwaliteitszaken afgevaardigd: de kwaliteitsspecialist. Deze persoon is verantwoordelijk voor de verdere informatieoverdracht naar (en vanuit) zijn of haar vakgroep.

Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)
Wij geven elkaar feedback

Alle leden van het MSB-I nemen deel aan IFMS-in-de-vakgroep om zo hun individueel functioneren te verbeteren. IFMS-in-de-vakgroep is een methode waarbij collega’s elkaar direct feedback geven over hun professioneel handelen. Zo krijgen zij 360 graden feedback uit hun directe werkomgeving. Deze feedback kunnen zij vervolgens gebruiken om hun functioneren nog verder te verbeteren.
Alle leden van het MSB-I doorlopen minimaal een keer per twee jaar een IFMS-traject. Om het IFMS-traject binnen Isala te beheren, borgen en uitvoeren, is er een IFMS-commissie samengesteld. Deze commissie werkt in opdracht van de Vereniging de Medische Staf Isala, waarin ook het bestuur van het MSB-I vertegenwoordigd is. Een lid van het stafbestuur van Isala is onafhankelijk voorzitter van de IFMS-commissie.

De speerpunten binnen Isala

Om focus aan te brengen binnen de strategie van Isala zijn er drie speerpunten en drie thema’s vastgesteld. Het spreekt voor zich dat het MSB-I een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de gestelde doelen binnen de speerpunten en thema’s.

De speerpunten zijn:

 • Vrouw-Kind centrum;
 • Oncologisch centrum;
 • Hartcentrum. 

De thema’s zijn:  

 • acute zorg;
 • electieve zorg;
 • ouderengeneeskunde.

Wij als MSB-I leveren onze bijdrage door:

 • specialistische zorg te leveren;
 • innovatie te bevorderen;
 • aan te sluiten bij de doorontwikkeling van de speerpunten binnen de strategie van Isala.